13 آبان
نصب تبلیغات محیطی 13 آبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

نصب تبلیغات محیطی 13 آبان

تبلیغات محیطی 13 آبان توسط شهرداری طالقان در سطح شهر نصب گردید