آذین بندی و ریسه کشی بلوار اصلی و میادین شهر نصب بنرهای تبریک سال نو و خوش آمد گویی به مسافران در مبادی ورودی شهر، میادین و معابر اصلی استقرار سفره هفت سین در دو میدان اصلی شهر

آذین بندی و ریسه کشی بلوار اصلی و میادین شهر
نصب بنرهای تبریک سال نو و خوش آمد گویی به مسافران در مبادی ورودی شهر، میادین و معابر اصلی
استقرار سفره هفت سین در دو میدان اصلی شهر