شهرسازی
گردش کار شهرسازی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار شهرسازی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات پایه شهرسازی

اطلاعات پایه شهرسازی: مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.) مساحت زیربنا: مساحت هر […]