به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این عملیات در ادامه اقدامات پیش گیرانه پس از  نشست شانه این جاده شامل خاکریزی، مخلوط ریزی و توسعه شانه خاکی صورت پذیرفت. خدمت رسانی جهت تامین رفاه و ایمنی شهروندان در شهر ادامه دارد ….

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این عملیات در ادامه اقدامات پیش گیرانه پس از  نشست شانه این جاده شامل خاکریزی، مخلوط ریزی و توسعه شانه خاکی صورت پذیرفت.

خدمت رسانی جهت تامین رفاه و ایمنی شهروندان در شهر ادامه دارد ….