به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، پس از اتمام انشعابات گاز در بلوار امام خمینی (ره)، به دستور مهندس قاسم پور شهردار طالقان عملیات مخلوط ریزی، زیر سازی و روسازی نوار های حفاری شرکت گاز واقع در بلوار امام خمینی(ره) آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، پس از اتمام انشعابات گاز در بلوار امام خمینی (ره)، به دستور مهندس قاسم پور شهردار طالقان عملیات مخلوط ریزی، زیر سازی و روسازی نوار های حفاری شرکت گاز واقع در بلوار امام خمینی(ره) آغاز گردید.