#هم_اکنون .. (ساعت ۹/۴۵ مورخه ۱/ ۱۱/ ۱۴۰۲) آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد (استانداری البرز ) شماره ۱۱۱ با دکتر لطفی شهردار طالقان

#هم_اکنون .. (ساعت ۹/۴۵ مورخه ۱/ ۱۱/ ۱۴۰۲)

آغاز پرسش و پاسخ شهروندان محترم در ارتباط مستقیم از طریق سامانه سامد (استانداری البرز ) شماره ۱۱۱ با دکتر لطفی شهردار طالقان