آگهی تجدید مزایده کتبی شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی تجدید مزایده کتبی
شهرداری طالقان

موضوع : فروش یک قطعه زمین

☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰