به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی شهرستان طالقان توسط واحد عمران شهرداری طالقان به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی شهرستان طالقان توسط واحد عمران شهرداری طالقان به اتمام رسید.