از اهداف احداث این کانال علاوه بر ساماندهی معبر، کنترل و هدایت آبهای سطحی در این محدوده است که همواره در درخواستهای شهروندان محترم ساکن در این محله مورد توجه قرار می گرفت .

از اهداف احداث این کانال علاوه بر ساماندهی معبر، کنترل و هدایت آبهای سطحی در این محدوده است که همواره در درخواستهای شهروندان محترم ساکن در این محله مورد توجه قرار می گرفت .