روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات لایه برداری آسفالت با ویرتگن در مسیر خسبان  و گزینان  ، توسط شهرداری طالقان ادامه یافت . شهرداری طالقان در نظر دارد کلیه معابر و خیاباهایی که در آنها لوله گذاری گاز انجام شده و احتیاج به آسفالت ، و تعمیر دارد بازسازی نماید .

روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات لایه برداری آسفالت با ویرتگن در مسیر خسبان  و گزینان  ، توسط شهرداری طالقان ادامه یافت . شهرداری طالقان در نظر دارد کلیه معابر و خیاباهایی که در آنها لوله گذاری گاز انجام شده و احتیاج به آسفالت ، و تعمیر دارد بازسازی نماید .