به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پیگیری های مستمر مهندس قاسمپور شهردار و اعضاء محترم شوراي شهر طالقان خط ویژه تاکسی از شهر طالقان به ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد و بالعکس راه اندازی شد. افتتاح این خط تاثیر بسزایی در تسهیل تردد مسافران شهرستان طالقان به شهرهای هشتگرد ،کرج و تهران دارد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پیگیری های مستمر مهندس قاسمپور شهردار و اعضاء محترم شوراي شهر طالقان خط ویژه تاکسی از شهر طالقان به ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد و بالعکس راه اندازی شد.

افتتاح این خط تاثیر بسزایی در تسهیل تردد مسافران شهرستان طالقان به شهرهای هشتگرد ،کرج و تهران دارد .