به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حال حاضر جهت ايمن سازي مسير و تردد شهروندان علي الخصوص در شب بوسیله نوار خطر محصور شد. درعین حال موضوع در كميته فني شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصميم گيري و رفع مشكل تدبیر لازم اندیشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حال حاضر جهت ايمن سازي مسير و تردد شهروندان علي الخصوص در شب بوسیله نوار خطر محصور شد.

درعین حال موضوع در كميته فني شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصميم گيري و رفع مشكل تدبیر لازم اندیشیده شد.