اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در محل برگزاری رویداد تولیدات محتوای دیجیتال بسیج شهرستان طالقان با اعضای تیم های شرکت کننده در این رویداد دیدار و گفتگو کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در محل برگزاری رویداد تولیدات محتوای دیجیتال بسیج شهرستان طالقان با اعضای تیم های شرکت کننده در این رویداد دیدار و گفتگو کردند.