به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید شهردار طالقان از کلیه شهروندان محترمی که  نخاله های ساختمانی خود را در این محل تخلیه می کنند و از تخلیه نخاله ها در حاشیه جاده ها، معابر و کنار مخازن زباله پرهیز  می کنند قدر دانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید شهردار طالقان از کلیه شهروندان محترمی که  نخاله های ساختمانی خود را در این محل تخلیه می کنند و از تخلیه نخاله ها در حاشیه جاده ها، معابر و کنار مخازن زباله پرهیز  می کنند قدر دانی نمود.