به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مقرر گردید پس از شناسایی تیرهای مزاحم برق که ناش از عقب نشینی معابر ایجاد شده توسط شهرداری به اداره برق معرفی و اداره برق طالقان پس از طراحی‌  و برآورد هزینه آن و اخذ مجوزهای لازم در روزهای آتی، مشترکن باشهرداری نسبت به جابجایی آن […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مقرر گردید پس از شناسایی تیرهای مزاحم برق که ناش از عقب نشینی معابر ایجاد شده توسط شهرداری به اداره برق معرفی و اداره برق طالقان پس از طراحی‌  و برآورد هزینه آن و اخذ مجوزهای لازم در روزهای آتی، مشترکن باشهرداری نسبت به جابجایی آن اقدام کنند.