به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه عمومی اعضای شورای شهر  با حضور شهروندان، پیرامون حل مسائل و مشکلات آنان برگزار شد. در این جلسه  ضمن بیان نقطه نظرات به بررسی  پیشهادات و ارائه راهکارهای لازم پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه عمومی اعضای شورای شهر  با حضور شهروندان، پیرامون حل مسائل و مشکلات آنان برگزار شد.

در این جلسه  ضمن بیان نقطه نظرات به بررسی  پیشهادات و ارائه راهکارهای لازم پرداختند.