به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، مردم روزه دار، مومن و همیشه در صحنه شهرستان طالقان با لبیک به ندای رهبر و مقتدای خویش و یکصدا با مسئولین شهرستان طالقان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و هرگونه اقدامی بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، مردم روزه دار، مومن و همیشه در صحنه شهرستان طالقان با لبیک به ندای رهبر و مقتدای خویش و یکصدا با مسئولین شهرستان طالقان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و هرگونه اقدامی بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران را توسط آمریکا و ایادی استکباری محکوم نمودند.