روابط عمومی شهرداری طالقان /  اهالی محله خسبان از شهردار طالقان  مهندس قاسمپور ، اعضای  شورای اسلامی شهر وپرسنل خدوم شهرداری  به پاس  ترمیم و آسفالت جاده خسبان جزینان تقدیر و تشکر نمودند .  

روابط عمومی شهرداری طالقان /  اهالی محله خسبان از شهردار طالقان  مهندس قاسمپور ، اعضای  شورای اسلامی شهر وپرسنل خدوم شهرداری  به پاس  ترمیم و آسفالت جاده خسبان جزینان تقدیر و تشکر نمودند .