به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طبق ماده 16 قانون مديريت پسماند، تخليه و ريختن هرگونه زباله ونخاله های ساختمانی از سوی متخلفان در حاشيه ، نزديک شهرها و در مناطق مشخص نشده شهرداری تخلف بحساب می آید و با متخلفان برخورد قضايی می شود. شهرداری طالقان جهت حفظ محیط زیست و زیبا سازی محیطی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طبق ماده 16 قانون مديريت پسماند، تخليه و ريختن هرگونه زباله ونخاله های ساختمانی از سوی متخلفان در حاشيه ، نزديک شهرها و در مناطق مشخص نشده شهرداری تخلف بحساب می آید و با متخلفان برخورد قضايی می شود.

شهرداری طالقان جهت حفظ محیط زیست و زیبا سازی محیطی نسبت به جمع آوری  تمامی زباله ها و نخاله های ساختمانی در حاشيه مسیر های منتهی به شهر در قالب طرحی جهادی  اقدام نموده  و بعد از کسب مجوزات لازم از ارگان های ذیربط، مکانی برای تخلیه نخاله های ساختمانی مشخص خواهد گردید.