بازدید دکتر نجفی  استاندار و هیئت همراه از محل برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی  بانوان  شهرستان طالقان در پایان مراسم از طرف شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جوایزی به شرکت کنندگان اهداء گردید

بازدید دکتر نجفی  استاندار و هیئت همراه از محل برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی  بانوان  شهرستان طالقان

در پایان مراسم از طرف شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جوایزی به شرکت کنندگان اهداء گردید