جلسه رئیس و اعضای شورای شهر با ریاست کمیته امداد طالقان در خصوص هماهنگی و همکاری های لازم جهت تقویت مراکز نیکوکاری در راستای افزایش ارائه خدمات به خانواده های نیازمند در دفتر ریاست کمیته امداد طالقان برگزار شد

جلسه رئیس و اعضای شورای شهر با ریاست کمیته امداد طالقان در خصوص هماهنگی و همکاری های لازم جهت تقویت مراکز نیکوکاری در راستای افزایش ارائه خدمات به خانواده های نیازمند در دفتر ریاست کمیته امداد طالقان برگزار شد