به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضا حاضر در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان طالقان به تبادل نظر پرداختند. مهندس قاسمپور در جلسه ساخت و ساز غیر مجاز ضمن تشریح عوامل ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان اظهار داشت: عامل مهمی که ساخت و ساز غیر مجاز […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضا حاضر در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان طالقان به تبادل نظر پرداختند.

مهندس قاسمپور در جلسه ساخت و ساز غیر مجاز ضمن تشریح عوامل ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان اظهار داشت: عامل مهمی که ساخت و ساز غیر مجاز را تشدید میکند محدودیتهای طرح هاست، داخل بافت شهر محدودیتهای متعددی وجود دارد و خط بافتها هم، خودشان عامل تشویقِ ساخت و ساز غیر مجاز است و اگر عوامل ساخت و ساز غیر مجاز را شناسایی کرده و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم ،می توانیم ساخت و سازهای غیر مجاز را بهتر کنترل کنیم.

شهردار طالقان اشاره کرد: محدودیتهای قانونی و ضوابط ساخت و ساز در شهر و روستاها با وجود مشکلات فراوان سبب شده است تا عملا عرضه مسکن و تقاضای آن در موازنه قرار نداشته باشند و این عرضه و تقاضا کاملا در تضاد و متفاوت از همند.