به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای ستاد پیرامون اقدامات انجام گرفته قبلی این ستاد و برگزاری هر چه بهتر مراسماتِ ستاد، تبادل نظر کردند و جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر فعالیتهای ستاد عتبات عالیات شهرستان تصمیماتی اتخاذ نمودند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای ستاد پیرامون اقدامات انجام گرفته قبلی این ستاد و برگزاری هر چه بهتر مراسماتِ ستاد، تبادل نظر کردند و جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر فعالیتهای ستاد عتبات عالیات شهرستان تصمیماتی اتخاذ نمودند.