در راستای اجرای دستورالعمل های استانی و همچنین درخواستهای مردمی مبنی بر جمع آوری سگهای بدون صاحب از سطح شهر، تعدادی از این سگها توسط شهرداری طالقان جمع آوری گردید

در راستای اجرای دستورالعمل های استانی و همچنین درخواستهای مردمی مبنی بر جمع آوری سگهای بدون صاحب از سطح شهر، تعدادی از این سگها توسط شهرداری طالقان جمع آوری گردید