حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر توسط واحد موتوری با هدف کنترل و هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از ورود سیلابها به جاده

حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر توسط واحد موتوری با هدف کنترل و هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از ورود سیلابها به جاده