به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اجرای عملیات “به زراعی و کود دهی  درختان” با هدف تنظیم و تقویت کمی و کیفی بافت خاک و افزایش بهره وری، حاصلخیزی و بهبود ارتقا کیفیت توسط واحد فضای سبز در رفیوژ بلوارها، میادین و پارکهای سطح شهر در حال انجام است. خدمت رسانی جهت حفظ و نگهداری […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اجرای عملیات “به زراعی و کود دهی  درختان” با هدف تنظیم و تقویت کمی و کیفی بافت خاک و افزایش بهره وری، حاصلخیزی و بهبود ارتقا کیفیت توسط واحد فضای سبز در رفیوژ بلوارها، میادین و پارکهای سطح شهر در حال انجام است.

خدمت رسانی جهت حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ادامه دارد.