نظر به اهمیت ویژه و ضرورت تام و تمام حفاظت از منابع زیست محیطی و رعایت موازین فنی و حقوقی این حوزه اساسی و با عنایت به تجربه عینی و وضعیت بارش ها و سیلاب های اخیر و رانش برخی اراضی و لزوم پیشگیری از هرگونه اقدام احتمالی آسیب رسان در این حوزه،ضروری است از […]

نظر به اهمیت ویژه و ضرورت تام و تمام حفاظت از منابع زیست محیطی و رعایت موازین فنی و حقوقی این حوزه اساسی و با عنایت به تجربه عینی و وضعیت بارش ها و سیلاب های اخیر و رانش برخی اراضی و لزوم پیشگیری از هرگونه اقدام احتمالی آسیب رسان در این حوزه،ضروری است از تاریخ صدور و نشر این اطلاعیه کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که قصد هرگونه خاکبرداری و گودبرداری در اراضی تحت مالکیت، تصرف یـا اجاره خود را دارند، برابر متن صریح ماده100 قانون شهرداریها نسبت به ارائه درخواست کتبی به شهرداری و اخذ مجوزلازم اقدام نمایند.

شهرداری در اسرع وقت نسبت به انجام بررسی های کارشناسی و با الزام به رعایت قواعد ایمن سازی و ضوابط فنی مربوط اقدام و مبادرت به ارئه پاسخ خواهد نمود.

لـذا بـدیـهی اسـت شهـرداری به حسب وظیفه مندی ماهوی خود از هرگونه اقدام در خارج از روال و رونـد قانونی فوق الذکر به هدف تضمین امنیت منابع زیست شهری و منافع عمومی شهروندان جلوگیری خواهد نمود و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد کرد.

علی قاسم پور

شهردار طالقان