به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دیدار صمیمانه جناب آقای هاشمی عضو هیت مدیره، سرکار خانم چراغی مسئول فنی و آقای قدسی مسئول تدارکات مجموعه رعد به همراه تعدادی از توان یابان مجتمع رعد طالقان با مهندس قاسمپور شهردار و آقای سید حسن میر حسینی رئیسشورای اسلامی شهر طالقان در دفتر شهردار طالقان صورت پذیرفت. […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دیدار صمیمانه جناب آقای هاشمی عضو هیت مدیره، سرکار خانم چراغی مسئول فنی و آقای قدسی مسئول تدارکات مجموعه رعد به همراه تعدادی از توان یابان مجتمع رعد طالقان با مهندس قاسمپور شهردار و آقای سید حسن میر حسینی رئیسشورای اسلامی شهر طالقان در دفتر شهردار طالقان صورت پذیرفت.

در این دیدار شهردار و رئیس شورای شهر ضمن گفتگو و تبادل نظر با اعضا هیئت مدیره رعد، آمادگی شهرداری در مساعدت و همکاری با این مجتمع را اعلان نموده و نوید مرتفع ساختن برخی از مشکلات را به آنان دادند.