عقیم سازی سگهای ولگرد باعث کنترل جمعیت سگها و کاهش خوی تهاجمی آنها میشود.

عقیم سازی سگهای ولگرد باعث کنترل جمعیت سگها و کاهش خوی تهاجمی آنها میشود.