رنگ آمیزی جداول بلوار ورودی شهر در آستانه سال نو توسط واحد زیباسازی شهرداری طالقان انجام شد

رنگ آمیزی جداول بلوار ورودی شهر در آستانه سال نو توسط واحد زیباسازی شهرداری طالقان انجام شد