روابط عمومی شهرداری طالقان / واحد زیباسازی شهرداری اقدام به بازسازی و رنگ آمیزی تمامی مخزن های زباله سطح شهر نمود . 

روابط عمومی شهرداری طالقان / واحد زیباسازی شهرداری اقدام به بازسازی و رنگ آمیزی تمامی مخزن های زباله سطح شهر نمود .