روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری جهت جلوگیری از انباشت برگها و زباله ها در دهانه پلها و گلوگاهها

روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری جهت جلوگیری از انباشت برگها و زباله ها در دهانه پلها و گلوگاهها