فرارسیدن ۱۶ آذرماه روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی و عدالت بر ره پویان علم و دانش مبارک باد

فرارسیدن ۱۶ آذرماه روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی و عدالت بر ره پویان علم و دانش مبارک باد