شهردار طالقان: دکتر هادی لطفی سابقه تحصیلی: کارشناسی عمران کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دکترای مدیریت دولتی

شهردار طالقان:

دکتر هادی لطفی

سابقه تحصیلی:

کارشناسی عمران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دکترای مدیریت دولتی