به گزاری روابط عمومی شهرداری طالقان، عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام با حضور مهندس قاسمپور شهردار، جناب سرهنگ اصل زعیم فرماندهی سپاه ناحیه طالقان و همراهان انجام پذیرفت. همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

به گزاری روابط عمومی شهرداری طالقان، عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام با حضور مهندس قاسمپور شهردار، جناب سرهنگ اصل زعیم فرماندهی سپاه ناحیه طالقان و همراهان انجام پذیرفت.

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.