عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی توسط واحد امانی شهرداری پایان یافت و عملیات جدول گذاری ضلع شرقی میدان دکتر حشمت به سمت ورودی محله گلینک آغاز گردید

عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی توسط واحد امانی شهرداری پایان یافت و عملیات جدول گذاری ضلع شرقی میدان دکتر حشمت به سمت ورودی محله گلینک آغاز گردید