برف تکانی درختان به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخه ها و حفظ و نگهداری طبیعت شهر توسط نیروهای فضای سبز انجام شد.

برف تکانی درختان به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخه ها و حفظ و نگهداری طبیعت شهر توسط نیروهای فضای سبز انجام شد.