عملیات نمک پاشی معابر اصلی محله حسنجون و سید آباد توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر

عملیات نمک پاشی معابر اصلی محله حسنجون و سید آباد توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر