روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات پخش آسفالت ازهادی آباد به سمت سه راهی خسبان توسط شهرداری طالقان ادامه یافت . 

روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات پخش آسفالت ازهادی آباد به سمت سه راهی خسبان توسط شهرداری طالقان ادامه یافت .