لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان توسط واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد

لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان توسط واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد