مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد

مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد