مخلوط ریزی ، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن با تلاش نیروهای واحد موتوری

مخلوط ریزی ، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن با تلاش نیروهای واحد موتوری