مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر با تلاش نیروهای واحد موتوری، خدمات شهر و امانی پردسر حدفاصل ورودی جاده جزن و خیابان چالان

مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر با تلاش نیروهای واحد موتوری، خدمات شهر و امانی

پردسر حدفاصل ورودی جاده جزن و خیابان چالان