مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد