مخلوط ریزی و تسطیح کوچه شهید فرامرزی توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه شهید فرامرزی توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد