شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 937 مورخ 19/11/1400 شورای اسلامی شهر طالقان در خصوص تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده حضوری بر مبنای بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند، لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید اقلام مستهلک […]

    شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 937 مورخ 19/11/1400 شورای اسلامی شهر طالقان در خصوص تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده حضوری بر مبنای بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند، لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید اقلام مستهلک و ضایعات مورد نظر به مدت 10 روز کاری بعد از اگهی به محل موتوری شهرداری واقع در شهر طالقان – پردسر – ساختمان موتوری مراجعه نمائید.

ردیف

اقلام ضایعات

تعداد

وزن KG

قیمت پایه(ريال)

میزان سپرده ( ريال )

1

سطل زباله پلاستیکی

30

30

1.800.000

2.700.000

2

سطل فلزی

6

11

1.100.000

330.000

3

میلگرد مستعمل

200

20.000.000

1.000.000

4

درب ریلی پروفیل آهن

1

1000

100.000.000

5.000.000

5

ضایعات پلاستیکی

400

24.000.000

1.200.000

6

ریسه LED

25

1.500.000

75.000

7

اتاق جیپ

1

200

20.000.000

1.000.000

8

اتاق خودرو سیمرغ

 

300

30.000.000

1.500.000

9

تریلر پشت تراکتوری

یک دستگاه

40.000.000

2.000.000

10

بیل جلوی تراکتور بدون لوازم

یک دستگاه

150.000.000

7.500.000

جمع کل به مبلغ

466.100.000

23.305.000

1-  مزایده حضوری رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1400/12/15 در محل موتوری شهرداری برگزار می گردد.  

2- شرکت کنندگان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه را به حساب جاری 0105713745005 شهرداری واربز نمایند.

3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده می باشد و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است

4- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی و مالیات و عوارض بعهده برندگان مزایـده مـی باشـد

5- برندگان مزایده می بایست کلیه هزینه آیتم های 10-7 برنده شده را در همان روز پرداخت نمایند.

6-متقاضیان شرکت در مزایده پس از واریز سپرده در روز مزایده با در دست داشتن مدارک شناسایی به محل موتوری شهرداری مراجعه نمایند.

7-قیمت نهایی آیتم های 6-1 با توجه به قیمت واحد اقلام مزایده بدیهی است پس از مشخص شدن برنده و تعیین وزن دقیق اقلام،مابه التفاوت وجه مزایده بر اساس قیمت پیشنهادی برنده محاسبه و توسط برنده پرداخت و یا اضافه پرداخت استرداد خواهد شد و برندگان می بایست 80% مبلغ آیتم مورد معامله را در همان روز پرداخت نمایند.

8-هزینه حمل و انتقال کالای مورد درخواست به عهده برنده همان آیتم مزایده خواهد بود

9- در صورت انصراف سپرده برندگان اول و دوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.