مسئول شهرسازی: مهندس حسن مینایی

مسئول شهرسازی:

مهندس حسن مینایی