به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پیشنهاد مهندس قاسمپور شهردار و با تصویب شورای نامگذاری شهر طالقان، میدان چالدشت به نام میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تغییر یافت و به همین منظور با دستور شهردار طالقان المان تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز این میدان نصب گردید. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پیشنهاد مهندس قاسمپور شهردار و با تصویب شورای نامگذاری شهر طالقان، میدان چالدشت به نام میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تغییر یافت و به همین منظور با دستور شهردار طالقان المان تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز این میدان نصب گردید.