نصب بنرهای شعار سال در سطح شهر سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری گردید.

نصب بنرهای شعار سال در سطح شهر

سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری گردید.