نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد و روستای هرنج توسط نیروهای روابط عمومی

نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد و روستای هرنج توسط نیروهای روابط عمومی